Zpracování osobních údajů

Provozovatel portálu Maslen.cz (dále jen provozovatel) respektuje Vaše soukromí. Toto Prohlášení o ochraně osobních údajů popisuje Vaše práva na ochranu Vašich osobních údajů a naše povinnosti související s jejich ochranou. Provozovatel sídlí v České republice a podléhá evropským zákonům o ochraně osobních údajů, včetně všeobecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).
Je pro nás důležité, aby každý chápal, které osobní údaje o Vás zpracováváme, proč to děláme a jaké jsou Vaše práva. Proto Vám doporučujeme, aby jste si přečetli tyto zásady ochrany osobních údajů, které Vám poskytnou více informací o zpracování Vašich osobních údajů

Rozsah a přijetí

Toto Prohlášení o ochraně osobních údajů, poskytuje informace o zpracování údajů vykonávané provozovatelem, kdy provozovatel určuje účel a prostředky zpracování (provozovatel působí jako správce údajů). Poskytuje také informace o zpracování údajů, které vykonává jménem uživatele na základě jeho pokynů (uživatel je v tomto případě správce údajů a provozovatel jako zpracovatel údajů).
Osobní údaje jsou informace, které Vás identifikují jako osobu, např. e-mailová adresa, adresa nebo telefonní číslo atd… Zpracování Vašich osobních údajů je nevyhnutelné pro poskytování služeb naším uživatelům. Prosíme nepoužívejte naše webové stránky ani naše služby, pokud nesouhlasíte s tím, jak zpracováváme osobní údaje dle tohoto Prohlášení o ochraně osobních údajů.

Jaké osobní údaje zpracováváme

Zpracováváme jen ty osobní údaje, aby jsme Vám poskytovali profesionální služby. V případě, že Vaše osobní údaje zpracováváme na základě souhlasu, rozsah údajů je přesně uvedený přímo v souhlasu a to v míře potřebné na splnění účelu, za kterým se osobní údaje zpracovávají. Zpracováváme zejména následující osobní údaje: jméno, příjmení, e-mail, adresu (ulice, PSČ, město, stát), telefonní kontakt.
Osobní údaje, které nám sami poskytnete:
Osobní údaje nám poskytujete v případě, že se rozhodnete vyplnit některý z kontaktních formulářů nebo formulářů pro zasílání zpráv přímého marketingu (newsletter).
Osobní údaje nám poskytujete v případě, že vyplníte vaše údaje do registračního formuláře / e-mail pro založení uživatelského účtu a tyto údaje nám odešlete.
Osobní údaje nám poskytujete v případě, že se rozhodnete nás kontaktovat prostřednictvím e-mailu.
Jakékoliv osobní údaje nám poskytujete dobrovolně a jste povinni sami zvážit do jaké míry tyto osobní údaje poskytnete. Bez poskytnutí některých osobních údajů však nemůžeme reagovat na Váš podnět, žádost nebo s Vámi nemůžeme uzavřít smlouvu, která vzniká registrací uživatelského účtu.
Zodpovídáte za správnost, úplnost a pravdivost poskytnutých osobních údajů a provozovatel se bude na správnost, úplnost a pravdivost těchto osobních údajů spoléhat. Provozovatel nezodpovídá za žádné škody, které by Vám nebo jakékoliv třetí osobě mohly vzniknout uvedením nesprávných, neúplných nebo nepravdivých osobních údajů.

Osobní údaje, které získáme z Vašeho používání Portálu

Provozovatel může získat i údaje, které umožňují Vaší identifikaci i nepřímo. Jedná se především o následující údaje:
informace a data ze zařízení, které používáte jako přístup na portál, které může zahrnovat všeobecné informace o Vašem zařízení.
data logů, které představují data a informace, které naše servery automaticky ukládají kdykoliv se připojíte k portálu (zejména IP adresa, čas přístupu, údaje o hardware a software, který používáte, počet kliků, stránky, které uvidíte nebo jejich pořadí a čas, který na stránkách trávíte, atd..)
údaje o Vašem používání Portálu.
informace získané prostřednictvím souborů cookies a jiných programů na monitorování programů našich partnerů nebo provozovatelů sociálních sítí.
informace získané monitorováním aktivit uživatelů, po kliknutí na reklamní banner nebo odkaz i informace o aktivitách na stránkách třetích stran (např. vyhledávačích a sociálních sítích)
informace, které získáme prostřednictvím sociálních pluginů provozovaných třetími stranami např. Facebook „To se mi líbí“ (Like Button) atd…
Výše uvedené údaje neumožňují samy o sobě identifikovat konkrétní fyzickou osobu. Výše uvedené údaje se stávají osobními údaji v momentě, kdy je přiřadíme ke konkrétní identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě např. v případě používání webových stránek s přihlášeným uživatelským účtem.
Osobní údaje, které získáme od třetích osob
Provozovatel může získat i osobní údaje od třetích osob a tyto osobní údaje kombinovat s osobními údaji, které provozovatel získal od Vás. Jedná se především o následující osobní údaje:
Údaje o provozovatelích sociálních sítí (Google, Facebook), jestli jste se rozhodli zařídit svoje uživatelské konto prostřednictvím služeb těchto třetích stran. V tomto případě Vás provozovatel sociální sítě vyzve k odsouhlasení poskytnutí osobních údajů a na základě tohoto souhlasu nám tyto osobní údaje poskytne provozovatel dané sociální sítě.
Jak shromažďujeme Vaše osobní údaje
Provozovatel získává osobní údaje, které následně zpracovává, přímo od uživatelů. Minimální rozsah získaných osobních údajů je emailová adresa uživatele. Uživatel může poskytnout i další údaje, které nejsou povinnými údaji k registraci na portálu (jméno, příjmení, pohlaví, datum narození, ulice, PSČ, město, stát, telefonní kontakt).
Shromažďujeme a zpracováváme údaje, které sdílíte při kontaktu s námi a údaje, které byly vytvořené při používání našich služeb.
Když používáte naše webové stránky a komunikujete s námi prostřednictvím emailu, používáme cookies a další technologie sledování, aby jsme optimalizovali Vaši uživatelskou zkušenost s našimi webovými stránkami. Pro více informací o tom, jak tyto technologie fungují a jaké jsou Vaše práva v tomto kontextu, si prosím přečtěte informace o cookies a dalších technologiích sledování.
V některých případech můžeme shromažďovat informace o Vás i z jiných zdrojů. Těmito zdroji mohou být agregátory údajů třetích stran, naši marketingoví partneři, veřejné zdroje nebo sociální sítě třetích stran.

Jak sdílíme Vaše osobní údaje

Veřejné orgány

Policie a jiné orgány mohou Provozovatele požádat o Vaše osobní údaje. Tyto údaje sdílíme jen v případech, že je to vyžádané zákonem a je to pro provozovatele závazné.
Partneři, subdodavatelé a propojené společnosti.
Provozovatel spolupracuje se subdodavateli při zpracování osobních údajů a může v tomto ohledu exportovat Vaše osobní údaje. Při používání služeb subdodavatelů, uzavírá poskytovatel se subdodavatelem dohodu o zpracování údajů (DPA), s cílem chránit Vaše práva na soukromí a naplnit svoje závazky vůči uživatelům. U subdodavatelů nacházejících se mimo EU, poskytovatel zabezpečuje právní podklady pro mezinárodní převody Vaším jménem nebo jménem svých zákazníků, přičemž se opíráme o štít pro ochranu osobních údajů (US Shield) nebo na použití modelových položek EU.
Implementujeme také náležitá opatření, které zabezpečí aby Vaše osobní údaje byly zpracované v souladě s platnými zákony, týkajících se bezpečnosti a soukromí. Stejné požadavky aplikujeme na našich subdodavatelých.

Jak jsou Vaše osobní údaje zabezpečené?

Provozovatel za účelem zajištění důvěrnosti, integrity a dostupnosti osobních údajů uživatelů využívá moderní IT bezpečnostní systémy. Provozovatel udržuje vhodné bezpečnostně technické a organizační opatření proti nezákonnému nebo neoprávněnému zpracování osobních údajů a proti náhodné ztrátě nebo poškození osobních údajů. Přístup k osobním údajům uživatelů je možný jen osobám, které je potřebují aby mohli plnit svoje pracovní povinnosti a jsou vázané zákonnou nebo smluvní povinností mlčenlivosti.
Jak dlouho budeme Vaše osobní údaje uchovávat ?
Provozovatel uchovává osobní údaje návštěvníků a uživatelů jen po dobu, kterou je potřebuje na účel, na který byly shromážděné.

Doba zpracování osobních údajů návštěvníků webové stránky

Provozovatel zpracuje Vaše osobní údaje na základě návštěvy webové stránky po dobu 3 let od uskutečnění návštěvy.

Doba zpracování osobních údajů uživatelů služeb a funkcí portálu provozovatele

Provozovatel zpracovává Vaše osobní údaje na základě dobrovolné registrace na portálu do doby trvání registrace z důvodu používání služeb portálu a následujících 3 let z důvodu interních procesů provozovatele.

Souhlas udělený uživateli služeb a funkcí portálu provozovatele

Pokud provozovatel zpracuje Vaše osobní údaje na základě Vašeho souhlasu, bude doba zpracování a doba trvání registrace z důvodu používání služeb portálu a následující 3 roky z důvodu interních procesů provozovatele nebo pokud souhlas uživatel neodvolá před uplynutím uvedení lhůty.

Jaké jsou Vaše práva týkající se zpracování osobních údajů ?

Právní předpisy upravující ochranu osobních údajů, a to především všeobecné nařízení EU o ochraně osobních údajů (GDPR) ustanovuje zejména následující práva dotknutých osob:

právo na jasné, transparentní a srozumitelné informace o tom, jak jsou používané jejich osobní údaje a jaké jsou jejich práva,
právo kdykoliv bezplatně odvolat udělený souhlas se zpracováním osobních údajů a to poštou, e-mailem nebo osobně na naší adrese uvedené níže,
Právo na přístup k osobním údajům a poskytnutí dalších informací souvisejících s jejich zpracováním ze strany provozovatele přip. zprostředkovatel,
právo na opravu nesprávných a neúplných osobních údajů,
právo na vymazání osobních údajů, především,(i) když už nejsou dále potřebné pro další zpracování, (ii) byl odvolaný souhlas k jejich zpracování, (iii) byly dotčenou osobou oprávněné namítat jejich zpracování, (iv) byly zpracované nezákonně nebo (v) musí být vymazané podle právních předpisů, právo na omezení zpracování osobních údajů, (i) dotknutá osoba napadla správnost osobních údajů v čase, dokud provozovatel neověří jejich správnost, (ii) zpracování je protizákonné, (iii) když je provozovatel už nepotřebuje, ale osobní údaje potřebuje dotčená osoba na účely uplatnění svých právních nároků nebo (iv) dotčená osoba namítá proti jejich zpracování po dobu, než provozovatel neověří anebo opravené zájmy provozovatele převažují nad zájmy dotčené osoby,
právo podat námitky proti zpracování osobních údajů v případě, že jsou zpracovány pro účely oprávněných zájmů provozovatele,
právo získat své osobní údaje a přenést je k jinému provozovateli při splnění zákonných podmínek,
právo podat stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, https://www.uoou.cz/vismo/o_utvar.asp?id_u=10, pokud se dotčená osoba domnívá, že provozovatel porušuje povinnosti vyplývající z právních předpisů na ochranu osobních údajů.

Otázky a kontakty

Pokud Vás zajímají podrobné informace o Vašich právech v oblasti ochrany osobních údajů nebo máte jinou otázku, popřípadě stížnost ke zpracování osobních údajů, kontaktujte nás, prosím, poštou nebo emailem.

Úpravy tohoto Prohlášení

Pokud dojde k úpravě tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů, zveřejníme zde revidované prohlášení a aktualizovaným datem úpravy. Doporučujeme Vám, aby jste si toto Prohlášení pravidelně prohlíželi. O významných změnách v našem Prohlášení, které podstatně změní naše postupy osobních údajů, Vás můžeme informovat i pomocí jiných prostředků, jako je email, popř. uveřejnění oznámení na naší firemní webové stránce či na stránkách sociálních médií a to předtím, než změny nabudou účinnost.

Poslední aktualizace tohoto Prohlášení o ochraně osobních údajů proběhla 6. května 2020.

Pokud máte jakékoliv otázky, adresujte nám je prostřednictvím kontaktního formuláře.

Loader